Milí veriaci 27.júla o 10,00 hod. bude náš spolubrat Faustin Rafał Wesołowski, CCG, ktorý doteraz pôsobil v našej farnosti a v bazilike ako diakon, vysvätený za kňaza. Svätiteľom bude otec arcibiskup – metropolita bratislavský, Mons. Stanislav Zvolenský.

Novému Kňazovi vyprosujeme veľa Božích požehnaní.

Páter Faustín bude na druhý deň, Teda 28. júla o 11,00 hod. slúžiť primičnú svätú omšu. Bude to v čase konania púte k Sv. Anne, preto sa aj primícia bude konať pre jej kaplnkou.

 

Zoznámte sa so životnou cestou Pátra Faustína:

P. Mgr. Rafał Wesołowski (brat Faustyn Mária CCG) sa narodil 4. januára 1993 vo Włocławku, ako druhé dieťa Haliny a Petra Wesołowskich. Pokrstený bol vo farskom kostole sv. Stanislava, biskupa a mučeníka vo Włocławku 11. Apríla 1993. Počas základnej školy prijal v roku 2002 sviatosť prvého svätého prijímania. Sviatosť birmovania z rúk biskupa Stanislava Gębickiego prijal v roku 2009. Brat Faustín sa vďaka svojmu farárovi o. Lesławowi Politowskiemu obrátil hlbšie ku Kristovi v roku 2006, a následne sa veľmi aktívne zapojil do do farského života a medzi iným sa stal 13. decembra 2009 miništrantom. Študoval na katolíckom gymnáziu o. Jána Długosza vo Włocławku, ktoré v druhom ročníku vo veku 18 rokov prerušil a 2. augusta 2011 vstúpil do Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman. Po roku postulátu, počas ktorého maturoval, začal 8. septembra 2012 kánonický noviciát. Jeho formátor bol súčasný generálny predstavený o. Michał M. Krysztofowicz CCG. Rehoľný habit a meno Faustín Mária prijal počas spoločných rehoľných duchovných cvičení 30. augusta 2013 v Zakopanom. Prvé sľuby do rúk vtedajšieho poľského provinciálneho vikára o. Kamila M. Kraciuka CCG zložil vo svätyni bl. mučeníka Juraja Popieluška 15. septembra 2013 na sviatok patrónky bolestnej Matky Božej tešiteľky. V októbri 2013 začal intelektuálno duchovnú formáciu vo Vyššom kňazskom seminári vo Włocławku, z ktorého po ukončení dvoch rokov filozofie bol preložený na Slovensko a pokračoval v štúdiách na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Tu skončil filozofiu a teológiu s cenou dekana za vynikajúcu diplomovú prácu, na tému:“Mater Dolorosa“ – Bolestná Panna Mária v poľsko – slovenskej nábožnosti. 16. septembra 2017 brat Faustín zložil do rúk generálneho predstaveného bratov Tešiteľov o. Michała M. Krysztofowicza CCG večné sľuby, podľa evanjeliových rád čistoty, chudoby a poslušnosti. Stupeň diakonátu z rúk J. E. Mons. Stanislava Zvolenského prijal 7. apríla 2018.

V nasej farnosti pôsobí od 2. septembra 2015, venuje sa pútnikom, deťom a mládeži, pripravuje birmovancov, krstí deti…

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*