P. Mgr. Michał Krysztofowicz CCG, administrátor farnosti a správca baziliky sa narodil v poľskom Koníne 9. februára 1983 vo veľkopoľskej župe. Svoju rehoľnú formáciu začal vo Włocławku v provinciálnom dome Kongregácie Bratov Tešiteľov, ďalšou jeho etapou bol noviciát , ktorý ukončil v Marianke pri Bratislave. Vo vyššom duchovnom seminári vo Włocławku absolvoval filozofickú a teologickú formáciu, vysviacku prijal z rúk biskupa Włocławku Wiesława Meringa 31. 5. 2009. Titul magistra teológie získal na Univerzite Mikuláša Koperníka v Toruni.
V Kongregácii bratov tešiteľov pracoval v pútnickej svätyni  bl. kňaza a mučeníka Juraja Popieluška, učil náboženstvo a v posledných rokoch pripravoval najmladšiu generáciu bratov do rehoľného života – bol magistrom noviciátu v Pszczółkach, na území Gdańskej arcidiézy. Zastával tiež úrad člena provinciálnej a generálnej rady. Počas generálnej kapituly prebiehajúcej v Generálnom dome Kongregácie v Marianke pri Bratislave v dňoch 25. – 28. 8. 2014 bratia kapituly ho zvolili do najvyššieho úradu v Kongregácii. Stal sa tak štvrtým nástupcom otca zakladateľa,  Jozefa Litomiského a piatym generálnym predstaveným. Od 1. septembra 2019, vedie farnosť Marianka ako jej administrátor a je aj správcom baziiky.

Kontakt:
mail: michalccg@wp.pl

P. PhDr. Mgr. Chryzostom Marek Vadrna CCG, kaplán – farský vikár sa narodil 12. mája 1977 v Trnave. Základnú školu absolvoval striedavo v Cíferi a v Trnave do roku 1991. V roku 1994 sa vyučil za stolára na Strednej odbornej škole sv. Jozefa robotníka v Žiline, o rok neskôr tu maturoval v odbore Pozemné staviteľstvo. Po maturite v roku 1995 vstúpil do noviciátu Kongregácie bratov tešiteľov z Getsemán, prijal rehoľné meno Chryzostom a prvé sľuby v tejto kongregácii zložil 4. novembra 1996. V októbri v roku 2000 sa natrvalo začlenil do tejto rehole zložením večného sľubu. Teológiu vyštudoval v rokoch 1995 – 2001 na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Za kňaza bol vysvätený v Marianke 18. mája 2002. Bol externým doktorandom katedry slovenských dejín na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore stredovekých slovenských dejín. V roku 2018 obhájil rigoróznu prácu na tému „Obnova vzťahu k rodičom u ľudí vyrastajúcich v detských domovoch.“ Na katedre Sociálnej práce a sociálnych vied na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre

Ako kňaz pôsobil Páter Chryzostom v Pezinku, Zlatých Moravciach a vo Viedni. V Marianke pôsobí ako kaplán – farský vikár, na starosti má tiež prípravu na prijatie sviatostí, koordinuje a organizuje pútnické aktivity. Je biritualista (má indult od apoštolskej stolice vysluhovať sviatosti aj vo východnom, byzantskom obrade a slúžiť tak veriacim gréckokatolíkom). Jeho koníčkom je história.  Spolu s fotografom Dionýzom Dugasom  napísal knihu „V zemi zvanej Tál“ o histórii a súčasnosti pútnického miesta Marianka. Okrem iného je autorom, jednej väčšej historickej štúdie a niekoľkých odborných článkov či prednášok. 

Kontakt:
tel.: +421948385586
mail: marekvadrna@gmail.com

 

Páter Mgr. Faustín Rafał M. Wesołowski CCG, kaplán – farský vikár. Narodil sa 4. januára 1993 vo Włocławku v Poľsku. Pokrstený bol vo farskom kostole sv. Stanislava, biskupa a mučeníka vo Włocławku 11. apríla 1993. Počas základnej školy prijal v roku 2002 sviatosť prvého svätého prijímania. Sviatosť birmovania z rúk biskupa Stanislava Gębickiego prijal v roku 2009. Vďaka svojmu farárovi Lesławowi Politowskiemu sa obrátil hlbšie ku Kristovi v roku 2006, a následne sa veľmi aktívne zapojil do farského života. Študoval na katolíckom gymnáziu o. Jána Długosza vo Włocławku, ktoré v druhom ročníku vo veku 18 rokov prerušil a 2. augusta 2011 vstúpil do Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman. Po roku postulátu, počas ktorého zmaturoval, začal 8. septembra 2012 kánonický noviciát. Mojím formátorom bol súčasný generálny predstavený o. Michał M. Krysztofowicz CCG. Rehoľný habit a meno Faustín Mária prijal počas spoločných rehoľných duchovných cvičení 30. augusta 2013 v Zakopanom. Prvé sľuby do rúk vtedajšieho poľského provinciálneho vikára o. Kamila M. Kraciuka CCG zložil vo svätyni bl. mučeníka Juraja Popieluška 15. septembra 2013 na sviatok patrónky bolestnej Matky Božej tešiteľky. 1. októbra 2013 začal intelektuálno duchovnú formáciu vo Vyššom kňazskom seminári vo Włocławku. Odtiaľ bol po ukončení dvoch rokov filozofie preložený na Slovensko a pokračoval v štúdiách na Teologickej fakulte Trnavskej  v Bratislave. Tu skončil filozofiu a teológiu s cenou dekana za vynikajúcu diplomovú prácu, na tému:“Mater Dolorosa“ – Bolestná Panna Mária v poľsko – slovenskej nábožnosti. 16. septembra 2017 zložil do rúk generálneho predstaveného bratov Tešiteľov o. Michała M. Krysztofowicza CCG večné sľuby, podľa evanjeliových rád čistoty, chudoby a poslušnosti. Stupeň diakonátu prijal z rúk Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa, metropolitu,  7. apríla 2018. Kňazskú vysviacku prijal 27. júla z rúk toho istého arcibiskupa. Od 1. augusta 2019 bol ustanovený do služby kaplána – farského vikára farnosti Marianka, má na starosti prípravu na sviatosti, prácu s mládežou a s deťmi.

Kontakt:
tel.: +421948186798
mail: br.faustynccg@gmail.com