Kostol v Marianke Bazilikou Minor

Dňa 31. júla 2011 apoštolským breve daným Kongregáciou pre božský kult a disciplínu sviatostí pápež Benedikt XVI. vyhlásil farský kostol v Marianke za baziliku minor. Bazilika minor alebo basilica minor (menšia bazilika) je od 18. storočia zvláštny čestný titul, ktorý určitým významným chrámom prepožičia rímsky pápež. Prepožičanie titulu basilica minor má za cieľ posilnenie väzieb jednotlivých chrámov s rímskym biskupom a zároveň má vyzdvihnúť význam tohto chrámu pre okolie. Vyšší titul ako basilica minor je basilica maior, ktorý je vyhradený šiestim najvyššie postaveným rímskokatolíckym kostolom, z ktorých štyri sú v Ríme a dva v Assisi. V bazilike má byť umiestnený znak Svätého Otca, Apoštolského stolca a celé znenie apoštolského breve, ktorým bol udelený titul baziliky. Bazilika menšia môže používať aj pápežské skrížené kľúče na zástavách chrámu a na pečiatke. V bazilikách minor sa každý rok osobitným spôsobom slávia sviatok Katedry svätého Petra (22. februára), slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla (29. júna), výročie voľby a začiatok pastierskej služby najvyššieho veľkňaza aby sa zjavnejšie prejavilo puto, ktorým sa bazilika minor zjednocuje s rímskou katedrou sv. Petra.

 

Znenie apoštolského breve, ktorým sa farský kostol v Marianke vyhlasuje za Baziliku minor:

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí

Prot. č. 274/11/L

B  r  a  t  i  s  l  a  v  s  k  á. 

Na základe prosby najdôstojnejšieho Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa, ktorú predložil 9. marca roku 2011 a v ktorej vyjadril túžby a prosby kléru a veriacich laikov, Kongregácia pre kult a disciplínu sviatostí na základe zvláštnych fakúlt, ktoré jej udelil Najvyšší Veľkňaz Benedikt XVI., veľmi ochotne ozdobuje farský kostol v Marianke, na území zmienenej diecézy, zasvätený Narodeniu Panny Márie, z ktorej vzišlo Slnko Spravodlivosti, Kristus, náš Boh, titulom a hodnosťou Bazilika Minor so všetkými právami a liturgickými výsadami ktoré k tomu náležia, rešpektujúc to, čo treba zachovať podľa Dekrétu De Titulo Basilicæ Minoris vydaného dňa 9. novembra 1989. Čokoľvek protirečiace neprekáža tomuto rozhodnutiu.

Dané Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí, dňa 31. mesiaca júla, roku 2011, na spomienku bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice.

Antonio card. Cañizares Llovera, prefekt, Giuseppe Agostino Di Noia, OP, arcibiskup sekretár

Erb baziliky menšej v Marianke

                                                                  Popis erbu

V modrom štíte z dolného okraja vyrastajúca zlatá palma na ktorej sedí strieborná, zlato korunovaná a červeno odetá Panna Mária so strieborným žezlom v pravici a strieborným polmesiacom pod nohami, s hlavou ovenčenou piatimi striebornými hviezdami. Na kolene jej sedí strieborne odetý Ježiško, so zlatou korunou na hlave, zlatou sférou v pravici a ľavou rukou zdvihnutou na požehnanie. Za štítom sa nachádza zlato-červený bazilikálny slnečník a skrížený strieborný a zlatý kľúč, previazané červenou šnúrou.

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu

Erb baziliky má svoj pôvod v historickej pečati rehole Pavlínov, ktorú rehoľa ako správca kostola v Marianke používala v 18. storočí. V pečati sa nachádza palma z erbu rehole. Na palme sa nachádza sediaca Panna Mária s Ježiškom, vyjadrujúca zasvätenie chrámu Narodeniu Panny Márie. Vďaka vernému prepisu pečatného obrazu sa zachovala historická kontinuita s ikonograficky veľmi zaujímavý výjavom, vyjadrujúcim spätosť tohto starobylého pútnického chrámu s rehoľou, ktorá chrám od jeho vzniku dlhé stáročia spravovala a jeho zasvätením Panne Márii. Bazilikálny slnečník a skrížené kľúče, náležia podľa pravidiel cirkevnej heraldiky erbu baziliky.

Autor heraldického návrhu a kresby:

Doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.
Ing. Miriam Glejteková

Nitra, 8/X/2012

 

Čo sú odpustky a ako ich možno získať

Ako už bolo spomínané 31. júla 2011 sa kostol v Marianke stal Bazilikou minor.. Medzi nohými výsadami, ktoré bazilika požíva, vyniká možnosť získania úplných odpustkov. Boh nám vo svojom nekonečnom milosrdenstve dáva možnosť odpustenia hriechov vo sviatosti zmierenia. No aj keď sa nám odpúšťajú hriechy, v našej duši po nich zostávajú ich následky. Odpustky zmazávajú tieto škvrny na duši a z pokladnice Cirkvi udeľujú milosť odpustenia časných trestov. Odpustkov sú dva druhy čiastočné a úplne. Úplné odpustky môžeme v špeciálnych dňoch získať v bazilike minor v Marianke a to za nasledujúcich základných podmienok:

 • treba si vzbudiť úmysel získať odpustky.
 • Pristúpiť k Sviatosti zmierenia – vyspovedať sa.
 • Vzbudiť si rozhodnutie viac nehrešiť a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k ľahlkému.
 • Prijať telo Kristovo vo sv. prijímaní.
 • Pomodliť sa modlitbu na úmysl sv. otca, za jeho zdravie a dlhý život, zvyčajne sa modlíme otčenáš, zdravas Mária a vyznanie viery.
 • Okrem toho treba prísť a navšíviť baziliku

Pre koho môžeme úpne odpustky získať?

Úplné odpustky môžeme získať pre seba, ale aj pre duše v očistci. Od 1 – 8. 11. získavame odpustky len pre duše v očistci.

Odpustkové dni v Marianke

 • Výročný deň posviacky chrámu, čo je v Bazilika deň jeho založenia kráľom Ľudovítom I. – 16. máj.
  Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. jún.
 • Deň liturgického Slávenia titulu kostola – 8. september.
 • Výročný deň udelenia titulu Bazilika minor – 31. júl
 • Deň určený miestnym ordinárom (u nás zatiaľ nie je určený)
 • Raz v roku v deň, ktorý si veriaci sám vyberie.

Osobitné slávenia v Bazilike minor Marianka

 • Sviatok katedry sv. Petra – 22. február
 • Výročie voľby pápeža Františka – 13. marec
 • Uvedenie do úradu pápeža Františka – 19. marec
 • Slávnosť sv. Petra a Pavla apoštolov – 29. jún
 • Výročie udelenia titulu Bazilika minor – 31. júl
 • Slávnosť Narodenia Panny Márie – 8. september