Kongregácia bratov tešiteľov z Getseman  (ďalej len „kongregácia“) patrí medzi najmladšie rehoľné spoločnosti, ktoré vznikli v 20. storočí. Zakladateľom a prvým generálnym predstaveným kongregácie bol páter Jozef Ján Litomiský. Schválenie dostala 12. februára 1922 od Pia XI., ktorý v deň svojej korunovácie prijal mladého kňaza Jozefa Litomiského na mimoriadnej audiencii a vydal súhlas na založenie novej rehoľnej spoločnosti. Kongregácia bola kánonicky erigovaná viedenským arcibiskupom kardinálom Fridrichom Gustávom Pifflom 7. apríla 1922 vo Viedni v kostole Najsvätejšieho Vykupiteľa, keď slávnostne obliekol do rehoľného rúcha prvých troch členov. Páter Litomiský bol prvým generálnym predstaveným kongregácie.

Tešitelia v Marianke pôsobili až do barbarskej noci z 13. – 14. apríla 1950, kedy boli násilne vyvezení. Potom do r. 1968 bolo pútnické miesto v správe diecéznych kňazov. Začiatkom r. 1969 sa tešitelia opäť vrátili do Marianky, ale pôsobili tu veľmi krátko. V máji roku 1971 znova museli opustiť  Marianku. Vrátili sa tu lete r. 1990. So súhlasom cirkevných predstavených, 18. septembra 1991 sa sídlo Kongregácie presunulo z Viedne do Marianky.

Okrem kláštora v Marianke majú Tešitelia rehoľný dom aj v Zlatých Moravciach. Špiritualita kongregácie tešiteľov je kontemplatívna i aktívna. Každý člen hodinu denne adoruje pred sviatostným Spasiteľom a potešuje ho v jeho smrteľnej  úzkosti, ktorú prežíval v Getsemanskej záhrade a zároveň sa snaží vynahrádzať za svoje hriechy i hriechy iných. Okrem toho tešiteľ, tak ako potešuje Krista v Gethsemanoch, má prejavovať záujem o trpiaceho človeka, najmä o toho, ktorý sa nachádza v nebezpečenstve telesnej či duchovnej smrti.

 

 

Zoznam generálnych predstavených Kongregácie bratov tešiteľov z Getsemán
sídliacich v Marianke:

1991 – 2008 P. Viliam M. František Vaľa, CCG

Otec Viliam sa narodil 21. 7. 1928 v Malej Lodine pri Košiciach. Detstvo a mládenecké roky prežil v Cíferi pri Trnave. V roku 1946 zmaturoval na 8 ročnom gymnáziu. Po ňom vstúpil do novicátu Kongregácie bratov Tešiteľov. Prvé sľuby zložil v Borinke 2.1. 1948. Dva roky neskôr vo vtedajšom Československu nastali ťažké časy v histórii zasväteného života. Všetky mužské kongregácie v noci z 13 na 14. 4. 1950 boli zlikvidované. Predstavený Kongregácie rozhodli vzhľadom na situáciu, aby o. Viliam skôr zložil večné sľuby, dátum bol určený na 22.12.1950 v Prahe a o pár dní neskôr 28.12.1950 v Rožňave prijal z rúk Mons. Dr. Róberta Pobožného svätenie diakonátu a kňazstva.

Počas generálnej kapituly v roku 1991 v Marianke bol otec Viliam zvolený na najvyšší úrad v Kongregácii – ako generálny predstavený. Tento úrad plnil do roku 2008. Vďaka otcovi Viliamovi naša Kongregácia víťazne prešla cez najťažšie „Getsemany“ v svojej 93 -ročnej histórii. Otec Vaľa plný mladistvého ducha venoval sa budovaniu rehoľného života v našej Kongregácii, o rekonštrukciu kláštorov prostredníctvom svojich schopností a pričinil sa o prenesenie generálneho domu z Viedne do Marianky. V svojej službe podporoval rozvoj poľskej provincie Kongregácie bratov Tešiteľov. Páter Viliam odišiel k nášmu Pánovi  7. novembra 2021 zmierený a v povesti svätého života.

2008 – 2014 P. Ludwik M. Pociask, CCG

Páter ThLic. Ludwik M. Pociask CCG, prvý generálny predstavený – Poliak, bol zvolený počas generálnej kapituly 24. júna 2008 v mariánskom pútnickom mieste Marianka. Páter Ludwik sa narodil v Niedzwiadzie, kde bol pokrstený v kostole Krista Kráľa. Noviciát začal 1. 9. 1984 a prvé rehoľné sľuby zložil v roku 1985. Teológiu študoval na Teologickom inštitúte v Poznani. Doživotné sľuby zložil 22. apríla 1990 a za diakona bol vysvätený 23. apríla 1990. Kňazskú vysviacku prijal 21. mája 1991 v Poznani. Magisterské štúdiá ukončil na KUL v Lubline a licenciátne na Pápežskej teologickej akadémii vo Wroclavi.

V rokoch 1991 – 1994 bol administrátorom farnosti v Kladne v Českej republike. Od roku 1994 pôsobil ako kaplán v Sobotke pri Wroclavi. Tu pôsobil dva roky. Od roku 1997 do roku 2002 bol správcom farnosti Panny Márie Fatimskej vo Wloclavku. Na Slovensku v rokoch 2002 – 2007 pastoračne pôsobil v Marianke a v Zlatých Moravciach. V kongregácii zastával úrad predstaveného domu, ekonóma provincie, bol asistentom v provinciálnej rade, provinciálnym vikárom a magistrom noviciátu.

2014 – P. Michał M. Krysztofowicz, CCG

O. Michał Krysztofowicz CCG prišiel na svet v poľskom Koníne 9. februára 1983 vo veľkopoľskej župe. Svoju rehoľnú formáciu začal vo Włocławku v provinciálnom dome Kongregácie Bratov Tešiteľov, ďalšou jeho etapou bol noviciát , ktorý ukončil v Marianke pri Bratislave. Vo vyššom duchovnom seminári vo Włocławku absolvoval filozofickú a teologickú formáciu, vysviacku prijal z rúk biskupa Włocławku Wiesława Meringa 31. 5. 2009. Titul magistra teológie získal na Univerzite Mikuláša Koperníka v Toruni.

V Kongregácii bratov tešiteľov pracoval vo Svätyni bl. kňaza a mučeníka Juraja Popieluška, učil náboženstvo a v posledných rokoch pripravoval najmladšiu generáciu bratov do rehoľného života – bol magistrom noviciátu v Pszczółkach, na území Gdańskej arcidiézy. Zastával tiež úrad člena provinciálnej a generálnej rady. Počas generálnej kapituly prebiehajúcej v Generálnom dome Kongregácie v Marianke pri Bratislave v dňoch 25. – 28. 8. 2014 bratia kapituly ho zvolili do najvyššieho úradu v Kongregácii. Stal sa tak piatym nástupcom otca zakladateľa,  Jozefa Litomiského.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke www.tesitelia.sk