Cirkevný pohreb v rímskokatolíckej cirkvi nie je len preukázaním poslednej pocty našim zosnulým, ale je to modlitba Cirkvi v ktorej ona odovzdáva zosnulého kresťana Bohu a modlí sa za večnú spásu jeho duše, ktorá je našim posledným cieľom.
V našej farnosti treba prísť minimálne tri dni pred konaním obradov na farský úrad a nahlásiť termín konania obradov. Odporúčame za zosnulého katolíka odslúžiť svätú omšu, ktorá sa koná spravidla hodinu pred pohrebným obradom v bazilike, po nej sa koná obrad na marianskom cintoríne. Pre potreby matriky treba na farskom úrade odovzdať kópiu dokumentu s názvom List o prehliadke mŕtveho.

Obrátiť sa treba na pána kaplána Dr. Chryzostoma Mareka Vadrnu
tel.: 0948385586