Chronograf nad vchodom do kaplnky

Centrálna polygonálna stavba sa nachádza južne od kostola a bola postavená v roku 1691 v ranobarokovom slohu. Interiér kaplnky má barokovú štukovú výzdobu s maľbami zo začiatku 18. storočia. Oltár kaplnky je z roku 1718. Nad vchodom je nasledujúci nápis:

HANC CAPELLAM EREX ERUNT SANCTÆ ANNÆ CLIENTES VOS VOVETE VESTRA VOTA PSALLENTES

V preklade to znamená:„Táto kaplnka bola postavená pre ctiteľov svätej Anny. Aj vy tu prichádzajte a s chválou prednášajte svoje prosby.“ Nápis so zvýraznenými písmenami, ktoré majú hodnotu rímskych čísiel, sa nazýva chronogram. V tomto prípade ide dokonca o veršovú podobu (chronostychon). Ak hodnotu čísiel sčítame, výsledkom bude rok, v ktorom bola kaplnka postavená (1691). Nad vchodom kaplnky, pod chronogramom, je nástenná maľba svätej Anny Samotretej.

Vnútorná výzdoba kaplnky

Každoročne sa koná púť k svätej Anne vždy v nedeľu jej po sviatku, ktorý je 26. júla

Hlavná sv. omša je o 11.00 hod

Sv, Anna je druhou patrónkou farnosti a pútnického miesta