Liturgický kalendár:<
V utorok je spomienka na Sv. Jána Bosca, kňaza
Vo štvrtok je sviatok Obetovanie Pána. 
V piatok je spomienka Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka.
Budúca nedeľa je 5. nedeľa v Cezročnom období.  

    
Úmysly sv. omší:      

4. cezročná nedeľa 29. 01. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP, zdravie, dary DS pre rodičov Martu a Juraja
Za +Friedricha a Štefánia Ebneroví
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Rozáliu Slovákovú
Pondelok 30. 01. 2023 08,00
18,00
Za dary DS pre Milana
Za + Helenu Frantovú
Utorok 31. 01. 2023 08,00   
18,00
Za +Bohuša Vilíma, Martu a Jaroslava
Za pokoj vo svete a v rodinách
Streda 01. 02. 2023 08,00
18,00
Za +rodinu Liďákovú
Za BP, dary DS a ochranu PM pre Helenu Baďurovú
Štvrtok 02. 02. 2023 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Gabrielu
Za kňazské a rehoľné povolania
Piatok 03. 02. 2023 08,00
18,00
Za zdravie duševné i telesné pre Alexeja s rodinou
Sv. omša v duchu vynáhrady Božskému srdcu
Sobota 04. 02. 2023 08,00
14.00
18,00
Za +rodičov Jána, Máriu a starých rodičov
Sv. omša v duchu vynáhrady NSPM za hriechy bratov tešiteľov
Za dar viery
5. cezročná nedeľa 05. 02. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Stanislava Xavera Číka
Za +dr. Ľudovíta číka
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Stanislava Kováča a rodičov z oboch strán

  • V pondelok pozývame vás všetkých na večernú svätú omšu za pokoj vo svete a v našich rodinách. Po omši sa na tento úmysel pomodlíme pred Sviatosťou oltárnou korunkou Božieho milosrdenstva.
  • Vo štvrtok je sviatok Obetovania Pána. Zároveň je to svetový Deň Zasväteného Života, v ktorom ďakujeme za život a službu rehoľným bratom a sestrám. Preto vás prosíme o modlitbu za nás – bratov tešiteľov.
  • Vo štvrtok 2. februára 2023, v deň sviatku Obetovania Pána a Svetového dňa zasväteného života, bude o 17.00 v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu. Všetci sú srdečne pozvaní.
  • V tomto týždni bude prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za kňazské a duchovné povolania; a prvý piatok – v našej bazilike spovedáme pred svätými omšami. Na večernej omši budeme podávať sväté prijímanie pod obojím spôsobom.
  • Na prvú sobotu mesiaca 5. februára pozývame všetkých spoločne si uctiť Pannu Máriu. Pobožnosť začneme o 14.00 hod. a po nej budeme pokračovať slávením svätej omše.
  • Na púť do Francúzska sa uvoľnili dve miesta. Ak by mal niekto záujem ísť, nahláste sa v sakristii.
  • Na budúcu nedeľu 5.02.2022 bude po všetkých sv. omšiach farská ofera. Za vašu štedrosť úprimne Pán Boh zaplať.

 

Michał Krysztofowicz, CCG, správca farnosti<

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*