Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy.
V stredu je spomienka na sv. Jozefa, robotníka.
V štvrtok je spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V piatok je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov.
Budúca nedeľa 6. veľkonočná

5.Veľkonočná nedeľa 28. 04. 2024 08,00
09,30
11,00
18,30
Poďakovanie za 30 rokov spoločného života a prosba o BP pre Jána a Alenu ich manželstvo a rodinu
Za BP a dary DS pre Samuela
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov, +“adislav Pelan
Za Boží pokoj a zotrvanie v láske pre Anislavu a Andreja
Pondelok 29. 04. 2024 08,00
18,00
Za +sestru a rodičov
Za Bp a posilnenie viery a dar materstva pre dcéru
Utorok 30. 04. 2024 08,00
18,00
Za BP a potrebné milosti pre Irenu
Za pokoj vo svete a v rodinách
Streda  01. 05. 2024 08,00
18,00
Za +Jozefa
Za BP a dary DS pre Annu
Štvrtok 02. 05. 2024 08,00
18,00
Za kňazské a rehoľné povolania
Za BP pre mládež
Piatok 03. 05. 2024 08,00
18.00
Poďakovanie za 59 rokov manželstva a prosba o požehnanie
V duchu vynáhrady BSJ
Sobota 04. 05. 2024 08,00
18,00
Za BP a uzdravenie pre Máriu a Karola s rodinou
Za BP a dary DS a zdravie pre Filipka a Viktóriu
5.Veľkonočná nedeľa 05. 05. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +mamu Martu
Za michala a Zuzanu – 13. výročie uzavretia manželstva
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jána, Jozefa, Gustáva a Júliusa
  • V utorok vás pozývame na večernú svätú omšu za pokoj vo svete a v našich rodinách. Potom sa na tento úmysel pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva pred Oltárnou sviatosťou.
  • V stredu vás pozývame na májové pobožnosti, ktoré sa začnú pred svätou omšou o 18.00 hod
  • V tomto týždni je: prvý štvrtok – modlime sa za duchovné povolania; prvý piatok, spovedáme pred sv. omšami. Pri večernej sv. omši budeme podávať sväté prijímanie pod oboma spôsobmi a po omši bude prvopiatková pobožnosť; prvá sobota – Fatimskú pobožnosť začíname o 15.00 hod.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí sa včera spolu s farským združením Tal podieľali na upratovaní nášho Mariánskeho údolia.
  • Dnes je zbierka na kňazský seminár.
  • V pondelok je stretnutie detí a rodičov, čo sa pripravujú na prvé sv. prijímanie.
  • Správca farnosti P. Michal sa postaral o kvetinovú výzdobu pri Lurdskej jaskyni, vďaka patrí aj P. Ľudmile Antalovej a jej tímu za realizáciu.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*