Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na Preblahoslavenú Pannu Máriu, Matku Cirkvi.
V stredu je spomienka na sv. Ritu z Cascie, rehoľníčku.
V štvrtok je Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.
V nedeľu je slávnosť Najsvätejšej Trojice.

Nedeľa zoslania Ducha Svätého 19. 05. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za dary DS pre celú rodinu
Za BP a milosti pre vnučku Leu a syna Davida
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za rodičov Matildu a Jozefa Krajčírových a za zdravie Lenky
Pondelok 20. 05. 2024 08,00
18,00
Ku cti Ducha Svätého
Za BP a silu v chorobe
Utorok 21. 05. 2024 08,00
18,00
Poďakovanie za BP pri príležitosti 50 rokov Mariany
Za BP a zdravie pre Filipa a Dávida
Streda  22. 05. 2024 08,00
18,00
Za +bratov a rodičov, starých rodičov a ostatných z rodiny
Za všetky predložené úmysly na príhovor sv. Rity
Štvrtok 23. 05. 2024 08,00
18,00
Za +manžela Rudolfa
Za +Máriu Kunčovú
Piatok 24. 05. 2024 08,00
18.00
Za BP pre Zdenku
Za BP, dary DS a potrebné milosti pre Elišku
Sobota 25. 05. 2024 08,00
18,00
Za +Dušana a Teréziu Schranzových
Za deti, ktoé boli na 1. sv. prijímaní
Najsvätejšej Trojice 26. 05. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +rodičov a súrodencov Benkových
Sv. omša nebude
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jolanu Pavlanskú a rodičov
  • V stredu vás pozývame na večernú omšu ku cti svätej Rity. Prosíme, vezmite si so sebou ruže, ktoré požehnáme počas Eucharistie. Od pondelka budú pri soche svätej vyložené obrázky, na ktoré môžete napísať svoje úmysly. Pre tých, ktorí si svoj úmysel nemôžu priniesť osobne počas svätej omše, môžete ho vložiť do špeciálnej pokladničky umiestnenej pri soche, do ktorej prosím nevkladajte žiadne milodary.
  • mája vo štvrtok sa v Marianke bude konať celodenná adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Bude trvať od rannej do večernej sv. omše. Pozývame všetkých, ktorí majú čas zúčastniť sa. Prosíme však, aby eucharistický Kristus nezostal v tomto čase sám. Preto vás pozývame, aby ste bdeli v jeho prítomnosti v určených hodinách, na ktoré sa môžete prihlásiť v sakristii našej baziliky. Pozývame najmä starších, aby sa zapísali na konkrétnu hodinu adorácie, a ostatných aby sa k nim pridali. V tento deň sa nebude konať večerná adorácia Gethsemani.
  • Na budúcu nedeľu vás pozývame na tradičné hody ku cti Najsvätejšej Trojice. Hlavným celebrantom o 11.oo bude vdp. Peter Štálnik – Zlatomoravecký dekan. Podrobné informácie nájdete na plagáte na výveskách.
  • Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Boh vám žehnaj za vaše milodary.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*