Z histórie kaplnky

Kaplnka zázračnej studne je baroková centrálna stavba s kupolou postavená v roku 1696. Pôvodné fresky na stenách boli zo začiatku 18. storočia, sú však silno premaľované. Prvýkrát boli upravované v čase, keď farnosť spravoval kanonik Evarist Čajkovský (1897 – 1919), ktorý dal pôvodnú výzdobu osekať a nahradil ju motívmi, ktoré sa nachádzali vo svätyni pred jej regotizáciou. Neskôr, po roku 1939, keď sa robila strecha, pôvodné maľby na strope, boli nahradené novými. Fresky na fasáde a nad vstupným portálom sú z roku 1789.

Po Bazilike Narodenia Panny Márie je kaplnka druhou najvýznamnejšou stavbou v Mariánskom údolí. Podľa legendy je práve toto miesto, kde sa Panna Mária zjavovala a kde bola nájdená zázračná soška, ktorá je centrom kultu v Marianke a nachádza sa v bazilike. Na freskách sú aj výjavy z dejín Marianky ako je prenesenie sošky na oltár kráľom Ľudovítom I. z Anjou a iné.

Pred kaplnkou sa nachádzajú kópie sôch sv. Antona a Pavla pustovníkov, ktorých originály pochádzajú zo sochárskej školy Rafaela Donnera a pôvodne sa nachádzali v bazilike pred hlavným, vtedy ešte barokovým oltárom.

Rotundovú kaplnku dal postaviť palatín Pavol Esterházy, spolu s krajinským personálom Jánom Maholányim za 1000 zlatých. Ján Maholányi je ako donátor kaplnky vyobrazený na freske nad zázračným prameňom spolu so svojou rodinou.

K a p l n k a je jedným z unikátov barokového umenia u nás. Bohužiaľ bola viackrát poškodená a v roku 1996 bol z jej oltára odcudzený obraz z roku 1703. Na obraze bol výjav narodenia Panny Márie a namaľoval ho neznámy barokový umelec. Po odcudzení dal správca baziliky urobiť náhradný obraz, ktorý je tiež na tému Narodenia Panny Márie. Studňa, ktorá sa nachádza za oltárom, je kľúčovým bodom pútnického miesta, kde sa uskutočňuje praktická terapia pútnikov, prosiacich o milosť a požehnanie. Zázraky sa na príhovor Božej Matky dejú dodnes. Kaplnka je však opustená a nečinnà, a to je škoda. Radi by sme jej vrátili pôvodnú krásu, aby opäť bola sakrálnym centrom z ktorého budú vyvierať Božie milosti a uzdravujúca sila.

Preto vás prosíme o pomoc.

Doteraz sa nám podarilo zbaviť kaplnku viac ako 50% vlhkosti. Okolo vonkajších základov sme pri stavbe studne urobili drenáž a tak prebytočná voda je odvedená do blízkeho potoka. Odstránili sme aj starú omietku a betónovú podlahu ktorábola príčinou presakovalnia vody do múrov. V minulosti sme sanovali sme padajúce murivo a tak sme zabránili úplnej dezolácii.

Najskôr by sme chceli zreštaurovať fresky na fasáde kaplnky. Sú tri, v strede je obraz Tálskej Madony a po bokoch maľby dvoch svätcov. Práce chceme začať v polovici augusta 2023, Daľšou etapou budú nové omietky a podlaha a reštaurovanie interiérových malieb. Náklady sú vysoké, ale spolu a postupne to zvládneme.

Vďaka vašej podpore našej snahe a Božiemu požehnaniu sme požehnanej vode postavili studničku. Teraz je čas aby sme kaplnke z ktorej vzácna voda vyviera vrátili jej zašlú krásu a nenechali tento skvost a sväté miesto zaniknúť.

Celkové náklady na reštaurovanie malieb je 23 000 eur a stavebné práce približne 60 tis. Eur. Ak sa nám podarí zreštaurovať fresky a podlahu, kaplnka sa opäť otvorí pre verejnosť. Číslo transparentného účtu, kde môžete kaplnku podporiť je v Slovenskej sporiteľni:

SK3109000000005111209678

Ďakujeme že sa chcete podieľať na zveľadení Mariánskeho údolia!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*