Liturgický kalendár
V pondelok je sviatok Svätých Neviniatok, mučeníkov.
V piatok je slávnosť Panny Márie Bohorodičky.
V sobotu je spomienka Svätých Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi.
Budúca nedeľa je 2. nedeľa po narodení Pána.

Úmysly sv. omší:

Nedeľa  Svätej rodiny. Ježiša, Márie a Jozefa 27. 12. 2020 8.00
9.30
11.00
17.00
18.30
Ku cti Sv. Rodiny a za Božie milosti pre rodiny
Za zdravie a BP pre Gabiku (má narodeniny)
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za pokoj, zdravie a Božie požehnanie
Za +Jozefa a Annu
 
Pondelok
 
28. 12. 2020
 
8.00
18.00
Za +Margitu
1.     Za +rodičov Štefana a Annu
2.     Za BP pre pátra Viliama – 70. výr. kňazstva
Utorok 29. 12. 2020 8.00
18.00.
Za +Františku a Jána Vilémových
Za +Antona a Jozefínu Novákových
Streda 30. 12. 2020 8.00
18.00
Za zdravie a BP pre rodinu
Za +Rudolfa a Evu Lachkovičových
Štvrtok 31. 12.  2020 8.00
16.00
Za + z rodiny
Ďakovná sv. omša za uplynulý rok za +Vlastu Grofičovú
 
Piatok
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
01. 01. 2021 9.30
11.00
18.30
Za dary Ducha Svätého pre Milana
Za BP a ochranu pre rodinu Kráľovičovú
Za +brata Rudolfa
 
Sobota 02. 01. 2021 8.00
18.00
Za BP pre Alojza – 52 rokov
Za BP pre syna Mareka a dcéru Dianu s rodinou
2. nedeľa po Narodení Pána 03. 01. 2021 8.00
9.30
11.00
18.30
Za zdravie a BPnpre krstné deti
Za zdravie a BP
za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Ladislava Seidla
 • V nedeľu o 14.30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
 • Od pondelka znovu v bazilike pred sv. omšou spovedáme
 • V pondelok p. Viliam oslavuje 70 rokov svojho kňazstva. Svätú omšu bude slúžiť o 18.00. Prosíme o modlitbu za nášho seniora.
 • Vo štvrtok bude svätá omša o 16,00 hod. Po ktorej sa poďakujeme za minulý rok.
 • Vo štvrtok sa modlíme za nové kňazské, rehoľné a misijné povolania.
 • V piatok 1. januára sv. omša o 8,00 hod a 17,00 hod. nebude.
 • V sobotu sa v bazilike fatimská pobožnosť nekoná..
 • Od budúcej nedele sú sv. omše o 17,00 hod zrušené.
 • V sobotu (výnimočne) pozývame po večernej sv. omši 3. skupinu upratovať kostol, ďakujeme tým čo upratovali minulú stredu.
 • Tento rok s dôvodu pandémie nebudeme požehnávať domy. Počkáme na lepší čas pre spoločnú modlitbu v našich príbytkoch.
 • Vzadu v kostole je vyložený časopis Rebrík pre deti.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*