Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na najsvätejšie meno Panny Márie
V utorok je spomienka na sv. Jána Zlatoústeho, konštantínopolského patriarchu, učiteľa Cirkvi
V stredu je sviatok Povýšenia svätého kríža
Vo štvrtok je slávnosť Panny Márie sedembolestnej
Budúca nedeľa je 25. cezročná nedeľa
Úmysly sv. omší:      

Slávnosť Narodenia PM 11. 09. 2022 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP a ochranu PM pre dcéru Zuzku
Nebude
Pontifikálna sv. omša – Mons. Stanislav Zvolenský
Za zdravie a BP pre Janka, Katku, Andreja, Martina Gallusových a rodičov
Pondelok 12. 09. 2022 08,00
18,00
Za zdravie a BP
Za +mamu Máriu 3 výročie úmrtia
Utorok 13. 09. 2022 08,00   
18,00
Za +Stana Horného, Hyeronyma Mokrohájskeho, Vilmy Rejmanovej, Petra Ondrejičku
Za brata Chryzostoma
Streda 14. 09. 2022 08,00
18,00
Za zdravie a BP
Za +Jozefa Lančariča a rodinu Drobnicovú
Štvrtok
Sedembolestná Panna Mária
15. 09. 2022 08,00
11,00
18,30
Za +Richarda a Bernardínu Marošových
Na úmysel
Za Potrebné milosti pre všetkých bratov Tešiteľov na príhovor PM
Piatok 16. 09. 2022 08,00
18,00
Za zdravie BP pre Janku Katku, Andreja a Martina Gallusových
Na poďakovanie za zdravie, Božiu milosť rodine Miroslava a Andrejky
Sobota 17. 09. 2022 08,00
18,00
Za +bratov, rodičov a starých rodičov
Za + rodinu Dobošovú, Zacharovú a Veronku
25. cezročná nedeľa  18. 09. 2022 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +rodinu Čajanovú
Za +Františka a Angelu Liďákových
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za zdravie a BP pre Janka, Katku, Andreja, Martina Gallusových a rodičov
  • Popoludní budú litánie k Božej matke, korunka k BM, požehnanie devocionálií a rozlúčka s pútnikmmi.·       Ďakujeme všetkým, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii tohtoročnej púte.
  • Na slávnosť Sedembolestnej PM budú sv. omše o 8,000; 11,00; a 18, 30 hod.
  • Ďakujeme všetkým, mužom aj ženám, ktorí v piatok upratovali náš kostol. Zároveň prosíme o nových dobrovoľníkov, chceli by sme aby skupín, ktoré upratujú kostol bolo viac. Ďakujeme za vašu ochotu.
  • V ponuke je tešiteľský kalendár na rok 2023 zakúpiť si ho môžete v zadnej časti kostola stojí 4 eurá.
  • Katolícke biblické dielo v spolupráci s Rímskokatolíckou bohosloveckou fakultou UK a Bratislavskou arcidiecézou usporiada v sobotu 24. septembra v Aule fakulty na Kapitulskej ul. 24 v Bratislave od 8.30 h kurz lektorov vhodný pre nových i slúžiacich lektorov vo farnostiach. Prihlasovať sa môžete na adrese: kurzlektorov@iskra.sk.
  • P. Michał Krysztofowicz – správca farnosti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*