Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok Povýšenia svätého kríža
V utorok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie.
V stredu je spomienka na sv. Cypriána, biskupa a Kornélia, pápeža.
Vo štvrtok je spomienka na sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa je 25. cez rok
Úmysly sv. omší:

Narodenie PM 13. 09. 2020 08:00
10:30
11:00
18:30
Za BP a milosti a dary DS pre Hanu
Na úmysel
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov.
Za +rodičov a starých rodičov Rudolfa a Teréziu Smolinských
 
Pondelok
 
14. 09. 2020
08:00
18:00
Za +Rozáliu, Jána, Jozefa, Jána a starých rodičov
Za požehnanie pre Nadeždu (75 rokov) a za obrátenie manžela Petra
Utorok 15. 09. 2020 08:00
 

09:30
18:00

 

Poďakovanie za dar spoločného života a prosba za BP pre Janu a Ĺuboša

Za BP a milosti pre všetkých bratov Tešiteľov
Za BP a zdravie pre Oľgu a večný život pre otca Alojza

Streda 16. 09. 2020 08:00
18:00
Za +Ladislava
Za +Ingrid Branderskú
Štvrtok 17. 09.  2020 08:00
18:00
Za + Jozefa a Františka Osuských a predkov
Za obrátenie v rodine
Piatok 18. 09. 2020 08:00

18:00

Za uzdravenie Jána
Za +Alberta Maroša (nedožitých 100 rokov)
Sobota 19. 09. 2020 08:00
 
18:00
1.     Za +rodinu Košírerovú a Bobákovú</u
2.     +Milan Muškát
Za +Tomáša
25. nedeľa cez rok 20. 09. 2020 08:00
09:30
11:00
18:30
Za BP a požehnanie pre Zuzanu a rodinu
Za +otca Martina
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov.
Za +Júliu Petrzelovú (1. výročie)

– O 14,14,30 hod. sú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou. Vo štvrtok po svätej omši pozývame na adoráciu a modlitby za kňazov a o 21.00 hod na Getsemanskú hodinku.
– V sakristii sú dostupné knihy V zemi zvanej Tál a rok s Tešiteľmi, ktoré si môžete zakúpiť. Ikona Mariatálskej Matky.
– V utorok na sviatok Sedembolestnej Panny Márie budú sväté omše 8,00; 09,30; 18, 30 hod.
– Chceme sa poďakovať všetkým, čo sa akokoľvek podieľali na príprave organizácii a priebehu výročnej púte. Poďakovanie patrí všetkým bratom Tešiteľom, sestrám Kapucínkam, sestrám Tešiteľkám, mládeži, pani organistke, Chóru Augustini, všetkým čo pracovali na ozvučení a technickej príprave, paniam, čo pripravovali obed a všetkým čo sa akokoľvek podieľali na príprave výročnej púte.
– Stretnutie birmovancov je v utorok o 19.00 hod. Účasť birmovancov je povinná.
– Vzhľadom na to, že dnes sa konala púť, týždenníčky pre deti bude P. Fustín rozdávať až na budúcu nedeľu.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*