Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok sv. Mareka, evanjelistu.
V piatok je sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy.
V sobotu je spomienka na sv. Pia V., pápeža.
Budúca nedeľa je 3. veľkonočná

Úmysly sv. omší:      

Nedeľa Božieho milosrdenstva 24. 04. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP pre rodinu Milana a Tatiany
Za +manžela a syna Radačovských
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Emila Tarabu
Pondelok 25. 04. 2021 08,00
18,00
Za zdravie a BP
Za dar živej viery a dary DS pre Jána
Utorok 26. 04 2021 08,00
18,00
Za +Herberta Bíleka, Ivana Polonského a rodinu Tormovú
Za BP s potrebné milosti Adelku
Streda 27. 04. 2021 08,00
18,00
Za +Veroniku Gáborovú
Za BP pre Jána
Štvrtok 28. 04. 2021 08,00
18,00
Za zdravie a BP
Za obrátenie BP a potrebné milosti pre Juraja
Piatok 29. 04. 2021 08,00
18,00
Za +Petra Valčeka, Štefana Mirku, Martu Kašičkovú, Petra Sedláčka
Za zdravie a BP
Sobota 30. 04. 2021 08,00
18,00
Za +Jozefa a Katarínu Valčekových, Jána a Zuzanu Jakubových a deti
Za +Alojza a Oľgu a požehnanie a BP pre ich deti a rodiny
3 veľkonočná nedeľa 01. 05. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP pre Gabrielu a Andreja – životné jubileum
Za +Jozefa a Júliu Čajanových a syna Jána
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Štefana Zlocha a Františka Košičára
  • Dnes popoludní o 14, 30 budú litánie,korunka k BM a požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
  • Dnes je Nedeľa Božieho Milosrdenstva, začína sa týždeň milosrdenstva. Každý, kto si dnes pri verejne vystavenom obraze BM uctí tento obraz, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Okrem obvyklých podmienok sa treba pomodliť otčenáš, verím v Boha a povedať nábožný vzdych napr. milosrdný Ježišu, dôverujem Ti.
  • V sobotu o 18,00 pozývame na sv. omšu za pokoj vo svete a v rodinách, po sv.omši bude korunka k Božiemu milosrdenstvu na tento úmysel a požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
  • Na 28. 04. pripadá spomienka na sv. Teodoru, pannu a mučeníčku, po sv. omšiach prijmeme požehnanie jej relikviami. Povzbudzujeme k modlitbe na jej príhovor a zvlášť manželov, ktorí nemôžu mať deti
  • Na budúcu nedeľu bude farská ofera. Výnos z nej by sme chceli použiť na rekonštrukciu vrchného poschodia kláštornej klauzúry.
  • Ako ste si mohli všimnúť, pred kostolom stojí nový kríž. V čase výročnej púte ho požehná otec arcibiskup, kríž bude pripomienkou storočnice tešiteľov.
  • Oznam od KBS: Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale vzhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*