Sväté údolie je centrom marianskeho kultu a tiež je súčasťou Pamiatkovej zóny Marianka, zahŕňajúcej historické jadro obce. Niekoľko rokov dozadu bol na výzvu r.-kat. farského úradu vypracovaný miestnymi odborníkmi ideový zámer úprav Svätého údolia, ktorý predstavuje celkový pohľad na obnovu tohto historického územia.

Po jeho schválení Krajským pamiatkovým úradom Bratislava sa na základe ideového zámeru môže pristúpiť k obnove jednotlivých mikropriestorov vo Svätom údolí. Ideový zámer vychádza z významu tejto lokality tak, ako je prezentovaná teológmi, historikmi, rehoľou Tešiteľov Božského srdca Ježišovho, vedením obce, pamiatkármi a návštevníkmi areálu.

Údolie: dnešný stav

Jedná sa zároveň o zámer, ktorý vychádza z princípov pamiatkovej ochrany. Zámer je postavený na dvoch zásadách: 1. rešpektovanie náboženského charakteru celého areálu; 2. rešpektovanie prírodného charakteru celého údolia.

Najstarším centrom marianskeho kultu v údolí je bezpochyby prameň so zázračnou vodou, v ktorom sa našla drevená soška Panny Márie. Druhým centrom marianskeho kultu sa stal po roku 1377 gotický kostol, založený v tomto lesnom údolí na pokyn kráľa Ľudovíta z Anjou, s úmyslom vybudovať tu mariánske pútnické miesto.

Zámer sa podaril a z Mariatálu sa stalo najstaršie oficiálne marianske pútnické miesto v kráľovstve. Po dokončení kostola bola drevená soška slávnostne prenesená od prameňa na hlavný oltár kostola, kde sa nachádza až do súčasnosti. Z celkovej plochy Svätého údolia sa na základe schváleného ideového zámeru doteraz podarilo realizovať dva mikropriestory – predpolie kaplnky Zázračnej studne a areál Lurdskej jaskyne.

Na realizáciu čakajú ďalšie priestory, ako napríklad predpolie kostola, centrálny priestor údolia, kláštorná záhrada, krížová cesta a iné. V rámci centrálneho mikropriestoru údolia zaujíma dôležité miesto predajný objekt zázemia (tzv. búdy) s jeho obchodíkmi a bufetom.

Predajný drevený objekt tu funguje už od 30.rokov 20.storočia a stal sa obľúbenou zastávkou pre turistov a rôznych návštevníkov Svätého údolia. Jeho estetický a technický stav je však už dlhšiu dobu neuspokojivý a preto sa v ideovom zámere uvažuje s jeho nahradením novým objektom zázemia.

Nové zázemie je navrhnuté architektom Ivanom Jarinom ako elegantný objekt s moderným stvárnením, inšpirovaným architektonickými kvalitami zastavení krížovej cesty. Objekt do seba pojme nielen niekoľko malých obchodných prevádzok, ale aj verejné WC. Starý neestetický záchodový objekt vo svahu za búdami bude môcť byť tým pádom odstránený. Aby nový objekt zázemia nepôsobil ťažkopádne, je v ňom navrnutá prieluka, cez ktorú bude vidno les v pozadí.

Pred obchodnými prevádzkami bude vytvorený pre návštevníkov priestor na sedenie. Objekt zázemia je navrhnutý takým spôsobom, aby nepôsobil v tomto historickom prostredí rušivo, či už svojou hmotou, alebo cudzorodými materiálmi. Výstavba tohto objektu bude ďalším z postupných krokov, ktorými sa má Sväté údolie dostať na vyššiu úroveň a zbaviť sa neestetických nánosov z rôznych období svojej existencie.

Autor: Ivo Štassel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*