13. mája 2017 sa v Marianke, na najstaršom Pútnickom mieste konala pekná slávnosť. Pri príležitosti 640. výročia výročia konsekrácie baziliky v Marianke a prvej písomnej zmienky o kostole a obci v Marianke, navštívil Marianku otec arcibiskup Stanislav Zvolenský a priniesol dar Jubilejného roku, ktorý pri tejto príležitosti vyhlásil Sv. Otec prostredníctvom Apoštolskej penitenciárie.

Pre veriacich a pútnikov to znamená, že v čase od 13. mája 2017 do 16. mája 2018, môžu denne získavať úplné odpustky, pri splnení zvyčajných podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca), a to  takto: 

1. ak sa nábožne zúčastnia jubilejných slávení ustanovených so súhlasom arcibiskupa – metropolitu

2. ak sa nábožne zúčastnia svätých pútí, alebo iných úkonov, ktoré sa počas jubilea budú sláviť

3. ak navštívia jubilujúcu baziliku, či už jednotlivo alebo v skupinách a tam  nejaký čas strávia v nábožnej meditácii ktorú ukončia modlitbou Pána, Vyznaním viery, a vzývaním Bohorodičky Panny Márie, Matky, Učiteľky a vznešenej Kráľovnej (Zdravas Mária, alebo Zdravas Kráľovná).

V skratke to znamená, že vždy keď navštívime Baziliku, či už na nejakú slávnosť, svätú omšu alebo si urobíme súkromnú, či spoločnú púť, môžeme získať úplné odpustky, keď sa v nej pomodlíme Verím v Boha, Otčenáš, a pozdravenie Panne Márii. Samozrejme zvyčajné podmienky (sviatosť zmierenia, prijatie Najsvätejšej Sviatosti a modlitba na úmysel Svätého Otca) treba splniť

Veriaci, ktorí sú starí, chorí a všetci, čo z vážnej príčiny nemôžu putovať do baziliky, môžu tiež získať úplné odpustky, a to takto:

1. Myšlienkou sa spoja s pútnikmi v bazilike

2. Vylúčia naviazanosť na akýkoľvek, i  ľahký hriech

3. Splnia spomínané tri zvyčajné podmienky (sviatosť zmierenia, prijatie Najsvätejšej Sviatosti a modlitba na úmysel Svätého Otca)

4. Pred obrazom Blahoslavenej Panny Márie,  hoci aj malým, odrecitujú vyššie spomínané modlitby (Otče náš, Verím v Boha a Zdravas Mária) a svoje bolesti a ťažkosti svojho života pokorne odovzdajú Bohu cez Máriu

Apoštolské (pápežské) požehnanie:

Svätý otec udelil bratislavskému arcibiskupovi – metropolitovi Stanislavovi Zvolenskému právomoc udeľovať apoštolské požehnanie počas jubilejného roka v Marianke. S ním sa tiež spája prijatie úplných odpustkov za zvyčajných podmienok. Toto požehnanie poznáme z televízie, keď sa dívame na pápežské požehnanie Urbi et Orbi v čase vianočných a veľkonočných sviatkov z Ríma.

Požehnanie s odpustkami z Marianky môžeme získať aj vtedy, keď sa ho pre nejakú príčinu nemôžeme zúčastniť osobne, ale bude prenášané prostredníctvom televízie alebo rádia a budeme ho sledovať pomocou týchto médií.

O Bazilike

Pútnické miesto v Marianke je podľa tradície najstarším na Slovensku. Jeho pôvod siaha až do 11. storočia, keď na mieste kde sa zjavila Panna Mária, podľa legendy vytryskol prameň vody, vďaka ktorému sa veriaci pútnici uzdravovali z rozličných chorôb. Do slávy a známosti ju prvý krát uviedol práve pred 640 rokmi kráľovskou listinou vydanou v Budínskom hrade 16. Mája 1377 vtedajší Uhorský a poľský kráľ Ľudovít I. Veľký z rodu Anjou, keď odovzdal kostol a jeho priľahlé budovy a majetky, ktoré dovtedy patrili pod správu pajštúnskeho hradu, Rádu sv. Pavla, prvého pustovníka.

Marianka odvtedy zažila slávu aj úpadok, ale veriaci počas týchto stáročí sem nikdy neprestali chodiť, vzdávať poctu Panne Márii a prostredníctvom vody sa uzdravovať z chorôb. Od 18. Storočia sem zvlášť chodili prosiť o milosť matky, ktoré nemohli mať deti, ale dialo a deje sa tu množstvo zázrakov až doteraz.

V súčasnosti Baziliku a pútnické miesto spravuje Kongregácia bratov Tešiteľov z Gethsemán a zároveň je aj sídlom jej generálneho predstaveného.

Logom nášho jubilejného roka je silueta sošky Panny Márie z hlavného oltára v bazilike. Na šatočkách Jeziška ktorého drží v ľavej ruke je číslo 640, teda počet rokov od prvej písomnej zmienky o kostole. V druhej ruke Matka Božia drží Modry gotický štít s ľaliou, to bol erb Anjouovcov a symbolizuje Ľudovíta I. Veľkého. Soška je vo farbách vlajky obce Marianka, keďže jubileum slávi bazilika spolu s obcou. Heslo jubilea je “Láska Matky posiľňuje“.

Logo Jubilejného roka

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*