Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka Panny Márie Matky Cirkvi

V utorok je spomienka na sv. Marcelína a Petra, mučeníkov  

V stredu je spomienka na sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

Vo štvrtok je sviatok Krista Najvyššieho a Večného Kňaza

V piatok je spomienka na sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

Budúcu nedeľu je Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Úmysly sv. omší:

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého 31.05.2020 08:00

09:30

11:00
18:30

Ku cti Ducha Svätého s prosbou o jeho dary pre rodinu Milana a Tatiany

Svätá omša pre rodiny, deti a mládež
O BP pre Alžbetku, Michaelu, Silviu, Michala a Magdalénu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za rodinu Bilovú a nový život

Pondelok 01.06. 2020 08:00

18:00

Za + starých rodičov Jozefa a Amáliu

Za + sestru, švagra a rodičov

Utorok 02.06.2020 08:00

18:00

Za +brata, rodičov a ostatných z rodiny

Za + Jozefa

Streda 03.06.2020 08:00

18:00

O BP pre Lídiu, Dominika, Romanu a Ivanu

Za + Františka Ficeka a rodičov z oboch strán

Štvrtok 04.06.2020 08:00

18:00

Za + Františka a Máriu


 O BP pre rodinu

Piatok 05.06.2020 08:00

18:00

O BP a ochranu pre Máriu Nemcovú

Za + Ladislava a Petra

Sobota 06.06.2020 08:00


18:00

O dary Ducha Svätého pre Martu

Za blahorečenie pátra Josefa Litomiského, zakladateľa Bratov Tešiteľov a o dar nových povolaní

Nedeľa Najsvätejšej Trojice 07.06.2020 08:00
09:30
11:00

18:30

Za +rodičov a brata Alexandra Straškových

Sv. omša nebude
1. Za farníkov, pútnikov a dobrodincov

2. Za BP pre celú rodinu
Za Alenu a Vladimíra a rodinu z oboch strán

 

o 14,30 hod. sú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou. Každý štvrtok adorácia za kňazov po svätej omši o 21.00 hod adorácia Getsemani
– ohľadne pohrebov, sv. spovedí a zaopatrovaní chorých alebo zomierajúcich sa obráťte na kňaza v sakristii po svätých omšiach večer. Prosíme vás aby ste rešpektovali organizátorov, ktorí pri bráne kostola budú dbať na dodržiavanie opatrení pri bohoslužbách,

– spovedáme v kaplnke sv. Anny a v starej spovednici,

– dnes po každej sv. omši je zbierka na katolícke masmédiá. Ďakujeme za vaše milodary,

–  v 1. štvrtok v mesiaci sa modlíme za nové kňazské a rehoľné povolania,

– v 1. piatok v mesiaci pozývame na pobožnosť, ktorá sa bude konať po sv. omši, spovedať budeme pred sv. omšami,

– v 1. sobotu v mesiaci bude Fatimská pobožnosť, začiatok programu je o 14:30 hod. v kostole, srdečne pozývame ctiteľov Panny Márie,

– v sobotu bude naša Kongregácia oslavovať 64.výročie smrti svojho Zakladateľa. Pri tejto príležitosti po večernej sv. omši, sa v údolí posvätí strom ku cti jeho mena,

– v Nedeľu Najsvätejšej Trojice pozývame na hodovú slávnosť o 11:00 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Mgr. Pavol Mikula, rektor bohosloveckej fakulty v Bratislave. Prihovorí sa tiež na všetkých sv. omšiach. Za priaznivého počasia sa všetky sv. omše budú konať vonku pred kaplnkou sv. Anny. Sv. omša o 9:30 nebude, úmysel je presunutý na omšu o 11:00,

– vzadu v kostole je časopis Rebrík pre deti, môžete si ho zobrať,

– naďalej Vás prosíme aby ste dodržiavali hygienické opatrenia.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*