Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je slávnosť Všetkých svätých, sväté omše budú ako v
V piatok je spomienka na všetkých verných zosnulých.
Budúca nedeľa je 31. cez rok

Úmysly sv. omší:

30. nedeľa cez rok 28.10. 2018 8:00 Za +Annu a Pavla Hoštákových
9:30 Za BP a potrebné milosti úpre Michala
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za dary DS pre synov
 
Pondelok
 
29. 10. 2018
 
08:00
 
Za BP pre Tatianu
18:00 Za BP pre Angeliku a deti
Utorok 30. 10. 2018 08:00 Za BP pre Zuzanu
18:00 Za BP pre Andreu a jej dcéru
Streda 31. 10. 2018 8:00 Za +Rozáliu
18:00 Za +mamu Ľubomíru
Štvrtok 01. 11.  2018
Slávnosť všetkých svätých
08:00
9:30
11:00
Za BP pre kňaza (20 výročie vysviacky)
+manžela Adama Demčáka – výročná
+rodičia Aurélia a Milan Šebestoví
18:30 Za zdravie a BP pre Olinku
Piatok 02. 11. 2018 08:00
Spomienka na verných zosnulých 18:00
Sobota 03. 11. 2018 08:00 Za +Miriam a Irenu
18:00 Za + rodičov Polčíkových, Máriu a Štefana
31. nedeľa cez rok 04.11. 2018 8:00 Za BP pre rodinu a dary DS pre deti
9:30 Za BP pre Katarínu
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov Zálesňákových a brata Mariana

– Popoludní o 14,30 budú, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu s požehnaním so sviatosťou oltárnou.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilika pútnické miesto.
– Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny.
– Spovedáme denne pred svätými omšami, bude aj prvý piatok, pobožnosť po svätej omši.
– Od pondelka je možnosť zapisovať úmysly sv. omší na budúci rok.
– Vo štvrtok na slávnosť všetkých svätých o 15, 00 hod. bude pobožnosť za zosnulých na cintoríne v Marianke.
– Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva deti a rodiny na prvý ročník  Sprievodu všetkých svätých mestom. Sprievod sa uskutoční v stredu 31. októbra v predvečer sviatku Všetkých svätých.  Viac informácií nájdete na stránke www.slh.sk a na sociálnych sieťach.
– V sobotu je pravidelná mesačná púť – Fatimská sobota, začiatok programu je o 14, 00 hod.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*