Liturgický kalendár:
Vo štvrtok spomienka na sv. Jána XXIII., pápeža.
Budúca nedeľa je 28. cez rok
  Úmysly sv. omší:

27. nedeľa cez rok 07.10. 2018 8:00 Za +manžela Rudolfa
9:30 Za +prastarých rodičov Šalamúna a Štefániu
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a milosti pre manžela Augustína a rodičov z oboch strán
 
Pondelok
 
08. 10. 2018
 
08:00
 
Za BP a potrebné milosti pre otca Jozefa
18:00 Za zdravie a BP pre manželov Dušana a Otíliu Sokolových
Utorok 09. 10. 2018 08:00 Za zdravie a BP pre rodinu Malecovú
18:00 Ku cti Ducha Svätého
Streda 10. 10. 2018 8:00 Za +rodičov
18:00 Za +Stanislava Tarabu
Štvrtok 11. 10.  2018 08:00 Za +Stanislava a Máriu Matulových
18:00 Za +Jozefa Václava
Piatok 12. 10. 2018 08:00 Za BP pre rod. Lehotsú, deti a krstné deti
18:00 Za zdravie a BP pre rodičov Jozefa a Rozáliu Belicových
Sobota 13. 10. 2018 08:00 Za + z rodiny
18:00 Za +rodinu Javorkovú
28. nedeľa cez rok 14.10. 2018 8:00 Za +Jozefa Doboša
9:30 Za Petra a Libušu Papšákových – 10. výročie
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +mamu Žofiu a otca Juraja

– Popoludní o 14,30 budú, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu s požehnaním so sviatosťou oltárnou.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilika pútnické miesto.
– Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny.
– Pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi (ACN Slovensko) pripravila webovú stránku www.miliondeti.sk, na ktorej sa nachádzajú informácie o medzinárodnej modlitbovej iniciatíve s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá sa tradične koná 18. októbra.
– ceterum autem …

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*