Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka na sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
V stredu je sviatok Sv. Matúša,apoštola a evanjelistu.
V piatok je spomienka na sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Budúca nedeľa je 26. cezročná nedeľa

Úmysly sv. omší:      

25. cezročná nedeľa  18. 09. 2022 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +rodinu Čajanovú
Za +Františka a Angelu Liďákových
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za zdravie a BP pre Janka, Katku, Andreja, Martina Gallusových a rodičov
Pondelok 19. 09. 2022 08,00
18,00
Za +rodičov Annu a Františka, deti a starých rodičov Jozefa a Katarínu
Za prijatie Božej vôle pre Katku v jej živote
Utorok 20. 09. 2022 08,00   
18,00
Za zdravie a BP
Za +Kláru Bolgáčovú a manžela Alojza
Streda 21. 09. 2022 08,00
18,00
Za Martu
Za vyliatie Božích milostí na Katku
Štvrtok 22. 09. 2022 08,00
18,00
Za +manžela Mateja a syna Radeka
Za +starých rodičov Slámových a Bajanových
Piatok 23. 09. 2022 08,00
18,00
Za zdravie BP
Poďakovanie za dobrého manžela a dar manželstva
Sobota 24. 09. 2022 08,00
18,00
Za +rodičov Annu, Františka, deti a rodinu Pláteníkovú
Za +manželov Košírerových a rodičov z oboch strán
26. cezročná nedeľa  25. 09. 2022 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +rodinu Mondekovú
Za pokoj v rodine a pravú vieru
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Poďakovanie za dar viery a Eucharistie pre deti a krstné deti
  • Popoludní o 14,30 budú loretánske litánie, korunka k BM, a požehnanie so sviatosťou oltárnou
  • Ďakujeme všetkým, mužom aj ženám, ktorí v piatok upratovali náš kostol. Zároveň prosíme o nových dobrovoľníkov, chceli by sme aby skupín, ktoré upratujú kostol bolo viac. Ďakujeme za vašu ochotu.
  • V ponuke je tešiteľský kalendár na rok 2023 zakúpiť si ho môžete v zadnej časti kostola stojí 4 eurá.
  • Chcel by som dnes všetkým poďakovať za pomoc pri príprave našej výročnej púte. Ďakujem pánovi Robertovi Dinušovi a zboru Chorus Augustini za hudobnú prípravu Eucharistie, našim paniam organistkám, miništrantom, pánom zvukárom, pani Silvii a bratovi Patrikovi za výzdobu, farskej charite za pripravenie občerstvenia a všetkým, ktorí nám pomáhali.
  • Od pondelka do soboty vás pozývame do adoračnej kaplnky. Otvorená bude od 15.00 hodiny až do večernej omše. Nech je nám Ježišova prítomnosť v Eucharistii v tejto ťažkej dobe útechou a posilou.
  • Pripomíname, že každý, kto by chcel umiestniť ďakovnú tabuľu pri lurdskej jaskyni, nech ju prinesie na farský úrad alebo do sakristie. Prosíme, neumiestňujte tabuľky sami!
  • Pripomíname prosbu o poriadok na toaletách. Na dverách sú odkazy, aby ste za sebou nechali čistotu a nehádzali do misy nič, čo by ju mohlo upchať. To je naša obrovská prosba, najmä pokiaľ ide o dámske toalety. Ďakujem za pochopenie.
  • Práce spojené s montážou kotlov pomaly končia, je to radosť, aj vzhľadom na to, že sa počasie v posledných dňoch dosť  pokazilo, čoho sme svedkami. Veríme, že v  blízkej dobe vás budeme informovať o ukončení prác. Na tomto mieste by som sa chcel ešte raz poďakovať všetkým darcom.

P. Michał Krysztofowicz – správca farnosti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*