Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na Najsvätejšie meno Ježiš
Vo štvrtok je slávnosť Zjavenia Pána
Budúca nedeľa je Nedeľou Pánovho Krstu
Úmysly sv. omší:      

Nedeľa
2. nedeľa po narodení Pána
02. 01. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Milana a Juraja
Za +Štefániu Ebnerovú a za BP pre Filipa
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za zdravie a BP pre Naďu
Pondelok 03. 12. 2021 08,00
18,00
Za Milana Jána
Za zdravie a BP pre krstné deti
Utorok 04. 12. 2021 08,00
18,00
Za +Kristínu
Za +Jaroslava Halíka
Streda 05. 12. 2021 08,00
18,00
Za Silviu a Mateja
Za celú rodinu
Štvrtok
Slávnosť Zjavenia Pána
06. 12. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Antona a Jozefínu Novákových
Za zdravie a BP pre rodinu Krutú
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jána Bubniča, sestru Zitu a rodičov
Piatok 07. 12. 2021 08,00
18,00
Za +rodičov a súrodencov Benkových
Za + Annu a Jozefa Cibíkových
Sobota 08. 01. 2021 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre novomanželov Kovaľových
Za zdravie a BP pre rodinu Hudákovú
Nedeľa
Nedeľa Krstu Pána
09. 01. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za dary DS pre Milana
Za zdravie a BP pre Juraja
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za život a lásku Amislavy a Andreja
  • Vo štvrtokadorácia Gethsemani nebude.
  • Dnes (v sobotu) sa skončila oktáva narodenia Pána, zároveň to bol 55. svetový deň pokoja.
  • Od nového roka budeme každý posledný deň v mesiaci slúžiť sv. omšu za pokoj vo svete a v našich rodinách. Prosíme zapojte sa do modlitieb na tento úmysel.
  • Vo štvrtok 06. 01. je slávnosť Zjavenia Pána, sv. omše s požehnaním kriedy a kadidla budú ako v nedeľu. Milodary, ktoré dáte pri tejto príležitosti sa použijú na opravy kláštora. Ďakujeme za vašu obetavosť a podporu. Tohto roku rovnako ako minulý rok, nebudeme požehnávať domy.
  • V nedeľu slávime Krst Krista Pána, po homílii na každej sv. omši si obnovíme krstný sľub. Zároveň sa končí Vianočné obdobie. Vianočnú výzdobu, tak ako je u nás zvykom, ponecháme do 2. februára 2022.
  • Automat pri vchode do baziliky obsahuje požehnanú vodu.
  • Ďakujeme všetkým, čo pred sviatkami upratali baziliku.
  • Pri príležitosti Nového roku, prijmite čo najsrdečnejšie želania zdravia, Božieho požehnania a jeho Lásky.
  • Počet účastníkov v našom kostole nemôže presiahnuť 46 osôb.

Všetci účastníci bohoslužieb sú povinní preukázať sa potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní Codiv-19. Nezaočkovaní budú majú možnosť prijať sväté prijímanie na omšiach pred kostolom. Ohľadom sviatosti zmierenia je pre nich potrebné dopredu sa dohodnúť s niektorým z pátrov.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*