Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Maximiliána M. Kolbeho, kňaza a mučeníka.
V utorok je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, je to prikázaný sviatok.
Budúca nedeľa je 20. Cezročná.

19.cezročná nedeľa 13. 08. 2023 08,00
09,30
11,00
19,00
Za Evu a Adrianu
cez prázdniny nie je
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov, krstných, starých rodičov z oboch strán a Ladislava
Pondelok 14. 08. 2023 08,00
18,00
Za +Františka
Za BP pre rodinu a +Milana Kozaňáka
Utorok 15. 08. 2023 08,00
18,00
Za BP a milosti pre Kvetoslavu
Za +Kamila Muškáta a st. rodičov Tomáša a Rozáliu
Streda  16. 08. 2023 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Ivetu
Za +manžela Milana Muškáta, Rozaliu a Tomáša Muškátových otca Františka Lachkoviča, starkú Teréziu a Štefana Šulkových
Štvrtok 17. 08. 2023 08,00
18,00
Za +Štefana Jarinu ostatných z rodiny Jarina
Poďakovanie za dar života a viery od Evy
Piatok 18. 08. 2023 08,00
18,00
Za +Helenu
Za +uja Paľa
Sobota 19. 08. 2023 08,00
18,00
Za BP pre Jozefa Baláža
Za +r rodiny Bakošovej a Enninger
20.cezročná nedeľa 20. 08. 2023 08,00
09,30
11,00
19,00
Poďakovanie od Zuzany za 70 rokov života a za BP a ochranu
cez prázdniny nie je
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Annu a Margitu
  • Od začiatku mesiaca sú v našom kostole špeciálne bannery približujúce život a osobu prvého tešiteľského farára v Marianke, pátra Jána Polakoviča. Dňa 25. augusta si Vás dovoľujeme pozvať na slávnostnú svätú omšu o hod 18:00 do kostola v Rači na cintoríne. Pri príležitosti 50. výročia úmrtia P. Jána a 100. výročia jeho rehoľných sľubov, ktoré si tento rok pripomíname. Počas svätej omše požehnáme pamätnú tabuľu venovanú pátrovi Janovi. A hneď po nej Vás pozývame pomodliť sa korunku Božieho milosrdenstva pri hrobe otca Jána.
  • Pripravili sme pre Vás špeciálne triptychy s našou Tálskou Pannou Máriou a jej obrazom metódou 3D. V predaji sú aj mariánske sviece a malé oltáriky s našou Madonou. Kúpou týchto devocionálií chceme prispieť k rozvoju našej svätyne. Devocionálie si môžete zakúpiť v sakristie po každej svätej omši.
  • Začiatkom septembra Vás pozývame na tradičnú púť do Marianky. Potrvá 3 dni: 8., 9. a 10. septembra. Podrobný program je dostupný na webovej stránke našej baziliky, Facebooku a na výveskách pri kostole. Už dnes Vás pozývame na: Stretnutie s našou matkou Máriou
  • Prosíme vás o pomoc a zároveň aj vyzývame aby sme si spoločne opravili kaplnku sv. Studne opravili. Začneme postupne najprv reštaurovaním fresiek na vonkajšej strane kaplnky. Rozpočet na tieto práce je 25 tis. eur a doteraz vďaka štedrým darom máme niečo vyše 19 tis. eur. Vaše dary posielajte na náš transparentný účet v Slovenskej sporiteľni IBAN SK3109000000005111209678, ktorý už poznáte z čias rekonštrukcie studničky. Za každý aj najmenší dar Ďakujeme.!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*