Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok Premenia Pána.
V stredu je spomienka na sv. Dominika Guzmána, kňaza.
Vo štvrtok je sviatok sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrónky Európy.
V Piatok je sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
V sobotu je spomienka na sv. Kláru, pannu.
Budúca nedeľa je 19. cez rok

Úmysly sv. omší:

18. nedeľa cez rok 05 .08. 2018 8:00 Za +rodičov Máriu a Ľudovíta a st. rod. z oboch strán
9:30 Sv. omša cez prázdniny nie je
11:00
19:00
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Štefana a Zdenu Mondekových, syna Štefana a dcéru Janu
 
Pondelok
 
06. 08. 2018
 
08:00
 
Za požehnanie manželstva a uzdravenie z choroby
18:00 Za zdravie a BP členov modlitbovej skupiny
Utorok 07. 08. 2018 08:00 Za požehnanie manželstva a uzdravenie z choroby
18:00 Poďakovanie za všetky dobrodenia
Streda 08. 08. 2018 8:00 Na úmysel
18:00 Za +Bernardínu Figurovú r. Jablonickú
Štvrtok 09. 08.  2018 08:00 Za zdravie a BP pre Luciu s rodinou
18:00 K úcte DS a za dary DS pre bratov Tešiteľov
Piatok 10. 08. 2018 08:00 Za rodiny Bertovičovú, Mirkovičovú, Demčákovú a starých rodičov
18:00 Za +Otíliu Tóthovú
Sobota 11. 08. 2018 08:00 Za BP a milosti pre Kláru
18:00 Za +sestru Pavlínu a brata Jozefa
18. nedeľa cez rok 12.08. 2018 8:00 Za +Richarda a Bernardínu Marošových
9:30 Sv. omša cez prázdniny nie je
11:00
19:00
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP pomoc a dary DS pre Štefana

– Popoludní o 14,00 bude ruženec, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilikua pútnické miesto.
– Dielo pri Svätom prameni sme už odovzdali do uživania, zatiaľ sa jedná o skúšobnú prevádzku. Požehnané bude 9. septembra pri výročnej púti na slávnosť Narodenia Panny Márie. Ďakujeme Vám všetkým za akúkoľvek pomoc, celý čas bola práca veľmi požehnaním. O pomoc Vás prosíme aj naďalej, lebo svätý prameň nie je ešte dofinancovaný. Ešte raz veľké Pán Boh odplať za každú vašu pomoc.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*